Partners in Lifelong Support Since 1966
Links:

Take a Survey to Help Make Regional Center Services Better


Clients and families can express their experiences and opinions regarding the services they receive to help inform the rate study.

We are resharing a request from the Department of Developmental Services (DDS) to take the survey in four languages - English, Spanish, Korean and Armenian, however, the survey is available in 16 languages total.

__________________________________________________________

English

Help make regional center services better.

Do you or a family member receive regional center services? Take our survey here. Let your voice be heard. (https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey)

The Department of Developmental Services is working with a contractor on a rate study about service provider rates. You can find more information about the rate study here. (https://www.dds.ca.gov/RateStudy/Index.cfm)

We want to hear about your experiences with services you receive. Your opinions will help us to consider changes to these rates and hopefully improve services overall.

Follow this link to take our survey, which is available in multiple languages: https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey

The due date to complete the survey is 10.28.2018.

For questions or comments about the survey, contact CASurvey@hsri.org. For questions about the rate study contact vendorsurvey@dds.ca.gov.

Thank you for your time. We are excited to hear from you.

__________________________________________________________

Español (Spanish)

Ayude a mejorar los servicios del centro regional.

¿Usted o alguno de los miembros de su familia recibe algún servicio del centro regional? Responda nuestra encuesta aquí. Haga escuchar su voz. (https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey)

El Department of Developmental Services está trabajando con un contratista en un estudio sobre las tarifas del proveedor. Puede encontrar más información sobre el estudio aquí. (https://www.dds.ca.gov/RateStudy/Index.cfm)

Queremos escuchar sobre sus experiencias con los servicios que recibe. Su opinión nos ayudará a considerar hacer cambios a estos precios y, con suerte, a mejorar la prestación de servicios en general.

Siga este enlace para responder nuestra encuesta, que está disponible en varios idiomas: https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey

La fecha límite para responder la encuesta es el 10.28.2018.

Si tiene dudas o comentarios sobre la encuesta, comuníquese por medio de CASurvey@hsri.org. Contacte a vendorsurvey@dds.ca.gov en caso de dudas relacionadas con el estudio de tarifas.

Gracias por su tiempo. Nos alegrará conocer su opinión.

__________________________________________________________

한국어 (Korean)

지역 센터 서비스를 개선하는 데 여러분의 도움이 필요합니다

귀하 또는 귀하의 가족 구성원이 지역 센터에서 서비스를 받고 계신가요? 여기에서 설문 조사에 참여해 주세요. 여러분의 목소리를 들려주세요. (https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey)

발달 서비스부(Department of Developmental Services)는 계약업체를 통해 서비스 제공 업체의 요금에 관한 연구를 수행하고 있는 중입니다. 요금 연구에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. (https://www.dds.ca.gov/RateStudy/Index.cfm)

받고 계신 서비스에 대한 귀하의 경험에 대해 듣고 싶습니다. 귀하의 의견은 요금 변경 고려 및 전반적인 서비스 개선에 도움이 될 것입니다.

다음 링크를 따라 설문 조사를 진행하십시오. 설문 조사는 여러 언어로 이용하실 수 있습니다: https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey

설문 조사는 10.28.2018 까지 완료하셔야 합니다.

설문 조사에 대한 질문이나 의견은 CASurvey@hsri.org로 연락하십시오. 요금 연구에 관한 질문은 vendorsurvey@dds.ca.gov로 연락하십시오.

시간을 내어 주셔서 감사합니다. 귀하의 의견을 듣을 수 있게 되어 기쁩니다.

__________________________________________________________

Հայերեն (Armenian)

օգնե՛ք բարելավել տարածաշրջանային կենտրոնի ծառայությունները:

Դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամը ստանու՞մ եք տարածաշրջանային կենտրոնի ծառայություններ: Պատասխանեք հարցմանն այստեղ: Հայտնեք ձեր կարծիքը: (https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey)

Department of Developmental Services-ն աշխատում է սակագների ուսումնասիրություն անցկացնող պայմանագրային կազմակերպության հետ ծառայության մատակարարների սակագների վերաբերյալ: Դուք կարող եքայստեղից լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ սակագների ուսումնասիրության վերաբերյալ: (https://www.dds.ca.gov/RateStudy/Index.cfm)

Մենք ցանկանում ենք լսել ձեր ստացված ծառայությունների հետ կապված ձեր փորձառությունների մասին: Ձեր կարծիքները կօգնեն մեզ քննարկել այս սակագների փոփոխությունները և բարելավել ծառայությունների ընդհանուր մակարդակը:

Հետևեք այս հղմանը, որպեսզի պատասխանեք մեր հարցմանը, որը մատչելի է մի քանի լեզվով՝https://www.surveymonkey.com/r/DDS_Rate_Survey

Հարցումը լրացնելու վերջնաժամկետն է 10.28.2018:

Հարցման մասին հարցերի կամ մեկնաբանությունների համար դիմեք CASurvey@hsri.org հասցեով: Սակագների ուսումնասիրության մասին հարցերի համար դիմեք vendorsurvey@dds.ca.gov հասցեով:

Շնորհակալություն ձեր տրամադրած ժամանակի համար: Մենք ուրախ կլինենք ստանալ ձեր պատասխանը:

View all 16 Language Translations at https://lanterman.org/uploads/news/Translations_Consumer__Familly_Survey.pdf