Partners in Lifelong Support Since 1966
Links:

Նահանգային Ինքնորոշման Տեղեկատվական Հանդիպում (Statewide Self-Determination Orientation - Armenian)

The California State Council on Developmental Disabilities and the Department of Developmental Services present: / ներկայացնել:

Statewide Self-Determination Orientation / Նահանգային Ինքնորոշման Տեղեկատվական Հանդիպում

Wednesday, September 27, 2023 at 6 p.m. / Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 27, 2023, ժամը 6-ին

Join Us to Learn…
Միացե՛ք մեզ սովորելու համար

  • What is SDP*? / • Ի՞նչ է Ինքնորոշման Ծրագիրը
  • How SDP Works? / • Ինչպե՞ս է աշխատում Ինքնորոշման Ծրագիրը
  • The Principles of SDP / • Ինքնորոշման ծրագրի սկզբունքները
  • Steps to Enroll in SDP / • Ինքնորոշման ծրագրում գրանցվելու քայլերը
  • Key Roles in SDP / • Ինքնորոշման ծրագրի հիմնական դերերը
  • Your Next Steps / • Ձեր հաջորդ քայլերը

* Self-Determination Program / * Ինքնորոշման Ծրագիր

For more Information and Registration / Լրացուցիչ տեղեկությունների և գրանցման համար

Click the link below: / Սեղմեք ստորև նշված հղումը՝
https://scdd.ca.gov/sdp-orientation/

Learn if the Self-Determination Program is Right for You! / Տեղեկացվե՛ք, թե արդյոք Ինքնորոշման ծրագիրը ճիշտ է ձեզ համար:

A Certificate of Completion Will Be Provided. / Կտրվի ավարտական վկայական:

A SDP Orientation Is Required To Enroll In SDP. / Ինքնորոշման Ծրագրին գրանցվելու համար անհրաժեշտ է մասնակցել Ինքնորոշման Ծրագրի տեղեկատվական հանդիպմանը:

Add Event to my Calendar


Related Links