Partners in Lifelong Support Since 1966
Links:

How Do I Know When It’s OK to Resume In-Person Services for My Family Member or Me?


At the beginning of the coronavirus and the ‘Safer At Home’ order, many regional center service providers adjusted the way they provided services. Instead of providing services in the clinic, at the program site or in your home, they adapted to the change of regulation that allowed them to provide the service via remote or electronic communication. As the ‘stay home’ orders are again changing, some programs (and families, too) want to return to in-person services. Here are some things you should consider when deciding the best way for you and/or your family member to receive services or other supports. You may also ask your provider for their written plan.

Download handout

Al comienzo del coronavirus y la orden " Más Seguro en Casa", muchos proveedores de servicios del centro regional acordaron la forma en que prestaban los servicios. En lugar de prestar servicios en la clínica, en el lugar del programa o en su casa, se adaptaron al cambio de regulación que les permitió prestar el servicio a través de la comunicación remota o electrónica. A medida que las ordenes de "permanecer en casa" están cambiando de nuevo, algunos programas (y las familias, también) quieren regresar a los servicios en persona. Estas son algunas cosas que debe considerar al decidir la mejor manera para que usted y/o su familiar reciban servicios u otros apoyos.  También puede pedirle a su proveedor su plan por escrito.

Descargar folleto

코로나바이러스 사태와 자택 대기령 초기에는 많은 리저널센터 서비스 제공업체들이 서비스 제공 방식을 조정했습니다. 이들은 업체나 고객의 가정에서 서비스를 제공하는 대신, 원격 또는 전자 통신을 통해 서비스를 제공할 수 있도록 규정을 변경하였습니다. 자택 대기령이 다시 변경되며, 일부 제공업체와 가족들은 직접 대면 서비스 재개를 원하고 있습니다. 다음은 리저널센터 고객이 서비스/지원을 받을 수 있는 최선의 방법을 결정할 때 고려해야 할 사항들입니다. 고객은 이에 대해 공급업체에게 관련 계획이 무엇인지 서면으로 요청할 수 있습니다.

유인물 다운로드

Coronavirus- ի սկզբում և «Ավելի անվտանգ տանը» պատվերով, տարածաշրջանային կենտրոնի շատ ծառայություններ տրամադրողներ ճշգրտում էին իրենց մատուցած ծառայությունները: Կլինիկայում, ծրագրի վայրում կամ ձեր տանը ծառայություններ մատուցելու փոխարեն, նրանք հարմարվել են կանոնակարգի փոփոխությանը, որը նրանց թույլ է տվել ծառայություններ մատուցել հեռավոր կամ էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով: Քանի որ «մնալ տանը» պատվերը կրկին փոխվում է, որոշ ծրագրեր (և ընտանիքները նույնպես) ցանկանում են վերադառնալ անձնային ծառայություններ: Ահա մի քանի բաներ, որոնք դուք պետք է հաշվի առնեք, երբ ձեզ և (կամ) ձեր ընտանիքի անդամին ծառայություններ կամ այլ աջակցություն ստանալու լավագույն միջոցը որոշում կայացնելիս: Կարող եք նաև խնդրել ձեր մատակարարին իրենց գրավոր ծրագրի մասին:

Ներբեռնեք տեղեկագիր

Files